NOWE ZASADY Z ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2015 roku – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

„ Rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.” oraz „ Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2015 poz. 122.
W związku z powyższym w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im” Przyszłość „ w Namysłowie obowiązuje

REGULAMIN GROMADZENIA ODPADÓW I NAPEŁNIANIA KONTENERA LUB POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE W ROD IM. „Przyszłość” w Namysłowie

 ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE TO SIĘ OPŁACA !!

17a_FotoGromadzimy smieci

Dla przypomnienia

  •  Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę w wysokości 24,75 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  • Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, a powstają odpady komunalne, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę w wysokości 37,13 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Więcej > Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia …

Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r.  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Namysłów dn. 09-09- 2015 r
MR

Pogoda Namysłów
Archiwum