baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Środy od 14 do 17
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Majątek PZD stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe, który powstaje ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku PZD oraz z ofiarności publicznej. Majątek PZD nie podlega podziałowi między jego członków. Środki pieniężne pochodzące ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, darowizn, spadków, zapisów i innych źródeł stanowią podstawę funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych PZD w celu realizacji zadań PZD określonych ustawą i statutem. Funduszami są:

Fundusz Rozwoju

Fundusz Rozwoju jest funduszem celowym przeznaczonym na finansowanie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w ogrodzie działkowym.

Przychody Funduszu Rozwoju stanowią: dotacje zewnętrzne, darowizny, spadki i zapisy, odpisy z działalności statutowej, odpisy z innych funduszy celowych, środki z wykorzystania majątku, dotacje i inne środki na realizację inwestycji lub remontów otrzymane od jednostki nadrzędnej lub samorządowej, podwyższone opłaty ogrodowe w części przeznaczonej na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej wpłacane jednorazowo przez nowych działkowców, opłaty ogrodowe w części przeznaczone na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację i modernizację infrastruktury ogrodowej.

Finansowanie działalności w ramach Funduszu Rozwoju odbywa się na podstawie rocznego Preliminarza Finansowego, w którym zaplanowane są przychody finansowe na dany rok.

Rozliczenie Funduszu Rozwoju odbywa się na podstawie Sprawozdania Finansowego składanego przez Zarząd ogrodu na walnym zebraniu.

Stan Funduszu Rozwoju winien być podany w pasywach, a środki finansowe w aktywach Bilansu ogrodu. Funduszem Rozwoju w ramach zaplanowanego Preliminarza zarządza Zarząd ogrodu.

Fundusz Oświatowy

Fundusz Oświatowy jest funduszem celowym przeznaczonym na do finansowania działań mających na celu propagowanie wiedzy ogrodniczej, działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, a także poradnictwa ogrodniczego na potrzeby działkowców i pokrywanie kosztów wyposażenia Zarządów i Komisji Rewizyjnych w niezbędną literaturę i materiały szkoleniowe.

Finansowanie działalności oświatowej odbywa się na podstawie rocznego Preliminarza Finansowego, w który zaplanowane są przychody finansowe na dany rok. Głównym źródłem finansowania Funduszu Oświatowego w ogrodzie działkowym jest 20 % wpłaty z tytułu podwyższenia opłaty ogrodowej za zarządzanie uiszczanej przez działkowca w roku nabycia prawa do działki oraz odpisy z Funduszu Statutowego lub Funduszu Rozwoju ustalone na podstawie uchwały Zarządu ogrodu. Rozliczenie Funduszu Oświatowego odbywa się na podstawie Sprawozdania Finansowego składanego przez Zarząd ogrodu na walnym zebraniu. Funduszem Oświatowym w ramach przyjętego Preliminarza zarządza Zarząd ogrodu. 

Fundusz Statutowy

Fundusz Statutowy jest podstawowym funduszem przeznaczonym na finansowanie działalności statutowej ogrodu działkowego. Na Fundusz Statutowy składa się wartość majątku i praw majątkowych oraz wszelkie wpływy pochodzące ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, odszkodowań, przychodów z własnej działalności i majątku, a także z ofiarności publicznej innych. Finansowanie działalności statutowej ogrodu działkowego odbywa się na podstawie rocznego Preliminarza Finansowego, w którym zaplanowane są przychody finansowe na dany rok. Rozliczenie wykorzystania środków Funduszu Statutowego odbywa się na podstawie Sprawozdania Finansowego składanego przez Zarząd ogrodu na walnym zebraniu.

Nadwyżka przychodów nad kosztami w działalności statutowej, po zatwierdzeniu rocznego Sprawozdania Finansowego, zaliczana jest na zwiększenie Funduszu Statutowego, natomiast nadwyżka kosztów nad przychodami zaliczana jest na zmniejszenie Funduszu Statutowego. Funduszem Statutowym w ramach przyjętego Preliminarza zarządza Zarząd ogrodu.

Fundusz Samopomocowy

Fundusz Samopomocowy Polskiego Związku Działkowców jest funduszem celowym, którego środki są przeznaczane na udzielanie pożyczek wewnątrzorganizacyjnych, na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych prowadzonych przez Polski Związek Działkowców. Fundusz Samopomocowy PZD tworzy się z części środków uzyskanych przez jednostkę krajową i okręgową PZD z tytułu partycypacji, o której mowa w § 145 ust. 1 statutu PZD. Wysokość środków przeznaczonych na Fundusz Samopomocowy PZD ustala Krajowa Rada PZD w uchwale w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji, o której mowa w § 145 ust. 1 statutu PZD. Fundusz Samopomocowy PZD tworzony jest na udzielanie pożyczek z przeznaczeniem na:

  1. Budowę i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych,
  2. Wykonywanie remontów infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych,
  3. Usunięcie zniszczeń w infrastrukturze w rodzinnych ogrodach działkowych powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, a przekraczających możliwości finansowe, rodzinnego ogrodu działkowego.

Funduszem Samopomocowym PZD zarządza Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Środki finansowe Funduszu Samopomocowego PZD gromadzone są na oddzielnym koncie bankowym i prowadzona jest dla niego wyodrębniona ewidencja finansowo-księgowa.

Fundusz przeznaczony na usuwanie klęsk żywiołowych w ROD

Fundusz przeznaczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, którego środki przeznaczane są na udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji wewnątrzorganizacyjnych, dla rodzinnych ogrodów działkowych prowadzonych przez Polski Związek Działkowców, w szczególności na odtworzenie zniszczonej przez klęskę żywiołową infrastruktury ogrodowej.

Przez klęskę żywiołową należy rozumieć ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczną szkodę na terenie wywołanym tym zjawiskiem, jak i wysokie straty finansowe na danym terenie wywołane w szczególności przez powódź, długotrwałe podtopienia, suszę, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan czy tornado. Fundusz przeznaczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD może być zasilany: z dobrowolnych wpłat przekazywanych przez jednostki organizacyjne PZD ze środków Funduszu Statutowego, z innych źródeł. Funduszem dysponuje Prezydium Krajowej Rady PZD. Koszty funkcjonowania Funduszu obciążają ten Fundusz. Obsługę administracyjną Funduszu wykonuje Biuro Krajowej Rady PZD. Koszty obsługi administracyjnej Funduszu obciążają jednostkę krajową PZD.

Fundusz Obrony

Fundusz Obrony ROD funkcjonuje w PZD od  2009 roku, stanowi wydzieloną część Funduszu Statutowego PZD. Środki Funduszu Obrony ROD przeznaczone są na następujące cele:

  1. Pokrycie stwierdzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi zobowiązań PZD z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe oraz kosztów sądowych lub egzekucji w postępowaniach mających za przedmiot roszczenia z tego tytułu.
  2. Pokrycie kosztów sądowych lub egzekucji w postępowaniach sądowych lub administracyjnych o wydanie nieruchomości zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe.
  3. Pokrycie kosztów sądowych lub egzekucji w postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe.

Fundusz Obrony ROD funkcjonuje w oparciu o roczny preliminarz uchwalony przez Krajową Radę PZD. Sprawozdanie finansowe Funduszu Obrony ROD stanowi wydzieloną część sprawozdania finansowego jednostki krajowej i PZD. Dla Funduszu Obrony prowadzona jest odrębna ewidencja finansowo-księgowa, a środki finansowe Funduszu gromadzone są na odrębnym koncie bankowym.

Koszty funkcjonowania Funduszu Obrony ROD obciążają ten Fundusz. Obsługę administracyjną Funduszu Obrony ROD wykonuje biuro jednostki krajowej. Koszty obsługi administracyjnej Funduszu Obrony ROD obciążają budżet jednostki krajowej PZD.

Uchwały KR PZD

Uchwała nr 11/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD w PZD

Uchwała nr 255/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD

Uchwała nr 259/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie stanowisk inspektorów do spraw inwestycji w jednostkach terenowych PZD i jednostce krajowej PZD

Uchwała nr 254/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia i rozliczenia środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu ROD

Uchwała nr 6/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego PZD

Uchwała nr 5/XVII/2001 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 grudnia 2001r. (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.) w sprawie Funduszu Oświatowego  PZD

Uchwała Nr 18/2002 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lutego 2002 r. (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.) w sprawie funkcjonowania, zasilania i wykorzystywania Funduszu Oświatowego PZD

Uchwała nr 3/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu statutowego

Uchwała nr 12/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania

Uchwała nr 256/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 rw sprawie zasad udzielania i zwrotu pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD

Uchwała nr 257/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie rezerwy oraz wysokości oprocentowania w roku 2015 pożyczek udzielanych z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych

Uchwała nr 13/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania w Polskim Związku Działkowców Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD

Uchwała nr 258/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, nadzoru ich wydatkowania oraz rozliczania

Uchwała nr 8/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD

Uchwała nr 9/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia odpisu na Fundusz Obrony RODz części partycypacji należnej jednostce krajowej PZD

Źródło: ogólnodostępne w Internecie informacje.

Namysłów dn.29.06.2017 r.

MR

Pogoda Namysłów
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwum
Imieniny