Ryczałt za odpady komunalne w 2015 roku – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

Namysłów dn. 30-08-2015 r.

K O M U N I K A T
Nr 2

Wysokość opłat obowiązujące działkowców ROD w 2015 roku, za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości:

  • od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę w wysokości 24,75 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  • od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę w wysokości 37,13 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pełny tekst uchwał w linkach:

Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia …
oraz
Opłatę za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się z dołu za cały rok, bez wezwania, w terminie do 15 stycznia;
Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia …

Podczas sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu 16 lipca 2015 roku, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  poinformował przybyłych, że również wpłynęło pismo Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w sprawie wyboru metody ustalenia zagospodarowania selektywnego odpadami komunalnymi i ryczałtu dla ROD im. „Przyszłość” w Namysłowie.

Załacznik nr1 do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Namysłów dn. 30-08-02015 r.
MR

Pogoda Namysłów
Archiwum