Aktualności – Strona 10 – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

W miesiącu PAZDZIERNIK 2015 w godz. od 11:00 do 17:00 wykonywane będą odczyty wskazania licznika energii elektrycznej, sprawdzanie stanu oplombowania punktów „ wrażliwych „ układu pomiarowo-rozliczeniowego i aparatów zabezpieczeń nadmiarowo -prądowych instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej użytkowników energii elektrycznej – działkowców zelektryfikowanych działek ogrodowych.

Czytaj więcej...

Namysłów dn. 30-08-2015 r.

K O M U N I K A T
Nr 2

Wysokość opłat obowiązujące działkowców ROD w 2015 roku, za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla nieruchomości:

  • od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę w wysokości 24,75 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  • od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę w wysokości 37,13 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Czytaj więcej...

SZANOWNE PANIE, SZANOWNI PANOWIE
DZIAŁKOWICZE ROD
im. „Przyszłość ” w Namysłowie

Zarząd ROD im „Przyszłość ” podjął decyzję o uruchomieniu strony internetowej Naszego Ogrodu, która ma przybliżyć problemy ruchu działkowego w kraju i sprawy dnia codziennego Naszego Ogrodu oraz ułatwia szybki kontakt członków Naszej Społeczności. Stwarza możliwość przedstawienia piękna naszych działek i otaczającej nas przyrody oraz proekologicznym stylem wzajemnego bytowania.

Jak zawsze, przy tego typu pracy, napotykamy na trudności wynikające z braku materiału wyjściowego.
Kronikę Ogrodu zaprzestano prowadzić w 2006 roku ? Więc prosimy Koleżanki i Kolegów o przesyłanie, możliwy do publikacji materiał pisemny i zdjęcia, w tym: kwiatów, roślin, zwierząt „odwiedzających” Nasze Ogrody oraz prezentację swoich działek.

Witamy serdecznie na stronie Internatowej ROD im „Przyszłość ” w Namysłowie!

Zapraszamy do redakcyjnego nawiązania kontaktu z Zarządem ( nowej kadencji 2015-2019 r ) lub dostarczania materiałów za pomocą poczty elektronicznej o linku: rod46100@wp.pl

Mamy nadzieję, iż znajdziecie Państwo na tej stronie Internetowej wszelkie niezbędne informacje o działaniach Zarządu i jego Organów oraz ułatwi szybki, wzajemny kontakt między członkami naszej działkowej społeczności.

Zapraszamy Państwa i wszystkich sympatyków ogrodów działkowych
do współtworzenia Naszej Własnej strony Internetowej
oraz życzymy samych miłych doznań.

(-) Zarząd ROD

INFORMACJA

Zarząd ROD im „Przyszłość ” w Namysłowie na posiedzeniu w dniu 11 sierpień 2015 roku, działając na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zapisu § 72, § 46 Statutu, § 27 Regulaminu ROD oraz w oparciu o uchwalę Nr 03/2015 Zarządu ROD im „Przyszłość ” w Namysłowie z dnia 16 maj 2015 roku w sprawie:

Czytaj więcej...

Działkowcy zawsze postępujemy proekologicznie z odpadami komunalnymi!!!

Szanowni Państwo.

W związku ze zmianami prawa obowiązującego w 2015 roku w zakresie wywozu odpadów komunalnych, nowy Zarząd Twojego ROD, reprezentując rzeczywisty i korzystny interes każdego działkowicza, napotyka (z wielu powodów i zaszłości) na szereg trudności, a w szczególności na brak istoty zrozumienia o konieczności poprawnego składowaniagromadzenia i wywozu odpadów komunalnych, które wytwarzane są przez użytkownika działki ogrodowej i trwanie w przedziwnym, szkodliwym i bardzo kosztownym uporze, tych wszystkich uciążliwych działkowców i nie tylko!!!

Czytaj więcej...

DZIAŁKOWCY !

Nie pozostawiajcie śmieci przed kontenerem – pojemnikiem
i nie porzucajcie w miejsce przeznaczone na podstawiane kontenery !!!

Odpady zielone (gałęzie z drzew itp), przyjmowane są bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Grunwaldzkiej w Namysłowie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Zarząd ROD wzywa osoby, które dotąd nie uiściły opłat za działkę i energię elektryczną do uregulowania należności poprzez wpłatę u Skarbnika (wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00 do 16:00) w siedzibie Zarządu przy ulicy MC. Skłodowskiej w Namysłowie lub na konto bankowe:

BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001

Czytaj więcej...

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Nowo wybrany w dniu 29-04-2015 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Przyszłość” w Namysłowie (dalej zwany ROD) stara się zarządzać ogrodem po jak najniższych kosztach !!!

Zatem zwracamy się do wszystkich działkowców ROD z prośbą o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie naszego ogrodu.

Czytaj więcej...

SZANOWNI PAŃSTWO !!!
Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dla rodzinnych ogrodów działkowych znaczenie ma przede wszystkim dodany do ustawy art. 6 j ust. 3b, który zmienił system naliczania opłat za wywóz śmieci z terenów Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Czytaj więcej...

Pogoda Namysłów
Archiwum