baner6

UWAGA! nowy adres e-mail: rodprzyszloscnamyslow@pzd.pl

Biuro i Kasa ROD czynne:

w Poniedziałki od 15:00 do 18:00
w siedzibie Zarządu przy ulicy M. C. Skłodowskiej w Namysłowie.

Wówczas należne opłaty za dany rok obrachunkowy można uiszczać u Skarbnika ROD,
bowiem wszystkie wpłaty pieniężne (§ 17 Regulaminu ROD z 1 październik 2015 roku)
należy dokonać na niniejsze konto bankowe:
BS w Wołczynie O/N-ów 16 8876 0009 0050 5215 2000 0001
Nie zapominając dopisać na przelewie
Nr działki
, opłata - „O”- ogrodowa, „E” –elektroenergetyczna,

Pamiętaj i aktualizuj na bieżąco:

1. Umowy na dostawę prądu elektrycznego
2. Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Działkowiec – prawny właściciel działki ogrodowej ma obowiązek partycypować w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych w ustalonym terminie. Zasady pokrywania kosztów określa statut. 

Na opłaty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD składają się:

1. Składka członkowska
2. Opłata ogrodowa – na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, w tym:

 • wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
 • wydatki związane z zarządzaniem ROD (w tym partycypacja = 0,07 zł. na zarządzanie KR i OZ PZD w 2017 r. )
 • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
 • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
 • wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

3. Opłata za energię elektryczną z (WLZ) wewnętrznej linii zasilającej, za zużytą ilość energii elektrycznej kWh przez indywidualnego odbiorcę – działkowca.

4. Opłata roczna za odbiór odpadów komunalnych „ śmieci” powstałe na działce

( wysokość opłaty na dany rok uiszczana przez działkowca wg. stawek prawa miejscowego)

5. Opłata za wodę z (OSW) ogólnoogrodowej sieci wodociągowej zużytą przez działkowców

Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej ROD lub tablicy informacyjnej. Zawiadomienia zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin. (Art. 34 ustawa o r.o.d.)

OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁKOWCÓW w ROKU NABYCIA DZIAŁKI
 1. Opłaty ogrodowe ustalone przez Walne Zebranie ROD, jeżeli poprzedni użytkownik w danym roku jej nie uiścił.
 2. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Zarząd ROD przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej. Kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Statut § 147 ust 1 pkt 1 (dawniej opłata inwestycyjna) Z opłaty tej zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.
 3. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd PZD przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem ROD. Kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach Statut § 147 ust 1 pkt 2 (dawniej wpisowe)
 4. Składka członkowska – jeżeli zostaje także członkiem Związku.

Uchwała Nr 4/ VIII/ 2017 Okręgowego Zarządu PZD w Oplu z dnia 03.03.2017 w sprawie: określenia wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej przez działkowca w roku nabycia prawa do działki

Od dnia 03.03.2017 r. wysokość opłaty podwyższonej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych na terenie Okręgu Opolskiego wynosi 200 zł .

Uchwała nr 9/XI/2016 Krajowej Rady PZD z dnia 15.12.2016 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2017 (BI 9/2016)

Zgodnie ze Statutem PZD składkę członkowską oraz jej podział ustala KRPZD
Walne Zebranie ROD nie poddaje pod głosowanie składki członkowskiej
Składkę członkowską płacą wszyscy członkowie PZD
Składka członkowska na 2017 rok ustalona w wysokości 6 zł/rok
W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2017 roku w wysokości 3 zł/rok
Podział składki członkowskiej w 2017 roku – 100 % dla ROD
Termin płatności składki 30 czerwca b.r.

Uchwała nr 11/XI/2016 Krajowej Rady PZD z dnia 15.12.2016 r. w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych
w 2017 roku (BI 9/2016) 

 • Uchwalając opłaty ogrodowe walne zebranie ROD uwzględnia koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ i KR PZD na rzecz ROD i działkowców.
 • Walne Zebranie ROD ustalając opłatę ogrodową musi wziąć pod uwagę wysokość partycypacji.
 • Opłatę ogrodową płacą wszyscy działkowcy z danego ogrodu
 • Wysokość opłaty ogrodowej stanowiącą partycypacje ustalona została w wysokości 0,07 zł za m2 powierzchni użytkowanej przez działkowców.
 • Podział środków z partycypacji – 100 % dla OZ i KRPZD w tym;
                      
  >  67% jednostka terenowa OZ PZD
                      
  > 33% jednostka krajowa PZD (w tym 1% F.Samopomocowy PZD, 2% F.Obrony)
 • Termin uiszczania opłaty przez działkowców ustala Walne Zebranie ROD, nie później niż do 30 czerwca b.r.
 • Termin płatności środków z partycypacji przez Zarządu ROD do OZ 15 lipca b.r.

Uchwała nr 7/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie podziału podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki (BI 7/2015)

Ustanawia się następujący podział wpłaty z tytułu podwyższenia opłaty ogrodowej, uiszczanej przez działkowca w roku nabycia prawa do działki:

a) 20% Fundusz Oświatowy PZD rodzinnego ogrodu działkowego,
b) 60% Fundusz Oświatowy PZD Okręgowego Zarządu, w tym na pokrycie kosztów zaopatrzenia

nowych działkowców w kolejnych 12 numerów miesięcznika „Działkowiec”
c) 20% wpłaty na Fundusz Oświatowy PZD Krajowej Rady PZD.
Zarząd ROD w terminie 2 tygodni od wpłacenia przez nowego działkowca opłaty zobowiązany jest przekazać do Okręgu PZD jej część przynależną wyższym jednostkom organizacyjnym PZD wraz z danymi osobowymi nowego działkowca. Okręg dokonuje opłaty prenumeraty 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec” dostarczanego na adres domowy nowego działkowca.

  

Opłata energetyczna

Uchwała 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 05.11.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych (BI 8/2015)

 Sposób obliczania ceny 1 kWh energii elektrycznej w ROD:

> Sumę do zapłaty wynikającą z faktur dostawcy dzieli się na ilość zużytych kWh. Uzyskany wynik stanowi koszt 1 kWh. Przykład: suma faktur dostawcy = 2000 zł, ilość zużycia energii elektrycznej = 2500 kWh, więc 2000 zł : 2500 kWh = 0,80 zł / 1 kWh

WAŻNE: Walne zebranie jak i zarząd ROD nie mogą ustalić innej ceny za 1KWh, gdyż nie są sprzedawcami energii elektrycznej.

 Opłata energetyczna jest to corocznie uchwalana przez Walne zebranie członków ROD, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD, opłata przeznaczona na pokrycie strat powstałych w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energi przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD. Opłata wnoszona przez działkowców, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.  Wysokość ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego o tzw. ubytkach energii elektrycznej między licznikiem głównym a podlicznikami, uwzględniając nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku.

Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie do zużycia 1 kWh oraz wliczana do ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii energetycznej.

Opłata wodna

Uchwała 350/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD   z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych  

 • Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody w ROD korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego.
 • Opłaty wodnej nie stosuje się w ROD korzystających z własnych ujęć wody.
 • Opłata wodna jest corocznie uchwalana przez Walne zebranie członków ROD, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD.
 • Opłata wnoszona przez działkowców, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.
 • Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego uwzględniając w szczególności koszty:
 • ubytków wody w sieci między licznikiem głównym a podlicznikami
 • ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu
 • napełniania sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu
 • odczytu stanów wodomierzy na poszczególnych działkach

 Wysokość opłaty wodnej ustala się uwzględniając nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można jej przeznaczyć na cele inne niż obniżenie opłaty wodnej w kolejnym roku oraz nakłady na sieć wodną ogrodową.

KSIĘGOWANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I OPŁAT OGODOWYCH

1. Naliczenie składek członkowskich dla działkowców (Wn 240/2 – Ma 840)

2. Naliczenie opłat ogrodowych                                 (Wn 240/2 – Ma 840)

3. Nota OZ dot. partycypacji                                       (Wn 641 – Ma 240/1)

4. Wpłaty działkowców

(4a) Składka członkowska                              (Wn 100 lub 130 – Ma 240/2)

(4b) Opłaty ogrodowa                                      (Wn 100 lub 130 – Ma 240/2)

(4c) rozliczenie wpłat skł. czł. i innych opłat             

         > składka członkowska pozost. w ROD              (Wn 840 – Ma 710)

         > opłaty ogrodowe na rzecz OZ i KR (0,07 zł/m² ) (Wn 840 – Ma 641)

         > opłaty ogrodowe pozost. w ROD                         (Wn 840 – Ma 711)

(5) przelew opłat do OZ wg noty                                (Wn 240/1 – Ma 130) 

 

DO POBRANIA : Rodzaje przychodów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

 

Źródło: publikacje Internetowe KR PZD i OZ PZD

Namysłów dn. 08.06.2017 r

MR

 

 

Pogoda Namysłów
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwum
Imieniny