Walne Zebranie Sprawozdawcze (Konferencję Delegatów) która odbędzie się w dniu 12 maja 2022r. – Rodzinny Ogród Działkowy im. „Przyszłość” w Namysłowie
baner6

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Przyszłość w Namysłowie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze (Konferencję Delegatów) która odbędzie się w dniu 12 maja 2022r. w Domu Działkowca Namysłów ul M.C Skłodowskiej. Początek obrad w pierwszym terminie o godzinie 16.00.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD ( Konferencji Delegatów) z dnia 12 maj 2022r.
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021r. ( merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021r. przez Komisję rewizyjną wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

  • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021r.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021r.
  • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r.

12. Projekt planu Pracy na 2022r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022r, przez Komisję Rewizyjną ROD
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD.
17. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy zjazd Delegatów PZD.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

  • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022r.
  • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców 
  • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  • Uchwalenie planu pracy na 2020r.
  • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022r.

19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Pogoda Namysłów
Archiwum